Pasii pentru obtinerea auditului energetic  al cladirii si a certificatului de performanta energetica in vederea depunerii cererii de finantare in programul CASA EFICIENTA ENERGETIC.

  1. Consultanta gratuita in vederea stabilirii respectarii cerintelor din Criteriul de eligibilitate
  2. Semnarea contractului si plata unui avans de 50% din valoarea contractului
  3. Transmitrea actelor necesare intocmirii auditului( plan de amplasament, relevee pentru fiecare etaj, sectiuni, fatade, memorii arhitectura, instalatii)
  4. Inspectia proprietatii si completarea fisei de audit energetic
  5. Realizarea auditului si stabilirea solutiilor de reabilitare prezentate in ghid
  6. Redactarea raportului de audit energetic, predarea si plata diferentei din contract
  7.  Consultanta pe toata durata implementarii programului

Deoarece omenirea a devenit din ce in ce mai interesată de micșorarea consumurilor energetice pentru încălzire, răcire, prepararea apei caldă de consum, iluminat, ventilare și pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, guvernul împreună cu specialiștii din Uniunea Europeană și din România au considerat că cea mai bună formă de realizare a acestui deziderat este finanțarea de la bugetul de stat și/sau al Uniunii Europene. 

Astfel a luat naștere ordinul 1483 din 22 iulie 2020 – GHID DE FINANȚARE a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice.

Vă prezentăm pe scurt cine poate accesa programul, cerințele și etapele programului.

Există trei paliere financiare pentru care puteți aplica, dar participarea statului nu poate fi mai mare de 60% din investiția totală.

Exemplu:

VariantaPrag de finanțare(lei)Aport propriu minim(lei)Investiție totală minimă(lei)
140.00026.66666.666
255.00036.66691.666
370.00046.666116.666

In concluzie pentru a primi de la stat 55.000 de lei este necesar ca devizul total al cheltuielilor eligibile sa fie de minim 91.666 lei din care contribuția dvs va fi de 36.666 lei.

Cine se poate înscrie in programul de finantare pentru case eficiente energetic?

(1) Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)este persoană fizică cu domiciliul în România;

b)este proprietar/coproprietar al imobilului-construcţie pentru care solicită finanţare, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de producere a energiei din surse regenerabile se amplasează pe una dintre anexele care deservesc imobilul-construcţie, solicitantul este proprietar/ coproprietar al acesteia, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în situaţia în care sistemul se amplasează pe teren, solicitantul trebuie să fie proprietar/coproprietar/să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; 

c)are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul pe care se implementează proiectul este deţinut în coproprietate;

d)imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini (de exemplu: locaţiunea, comodatul, promisiunea de vânzare-cumpărare, cesiunea de creanţă, sechestrul etc.) în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

e)solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi coproprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia;

f)nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la momentul depunerii dosarului de finanţare;

g)îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;

h) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

(2) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

Când ne putem înscrie și ce documente sunt necesare?

Administrația fondului pentru mediu a publicat pe pagina https://www.afm.ro/casa_eficienta_energetic_legislatie.php data de 15 septembrie ca dată de depunere a dosarelor de finanțare. 

Cum ne înscriem?

Pentru înscrierea persoanelor fizice în proiect este necesar să completați o aplicaţia informatică cu următoarele date:

  • datele de identificare, conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia;

adresa de e-mail şi număr de telefon mobil;

  • acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea şi recepţionarea acestora către şi de la terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
  • cuantumul primei de eficienţă energetică solicitat, fundamentat pe baza unui CPE şi a raportului de audit energetic al clădirii, obţinute înaintea intervenţiei, dar nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicaţia informatică. 

Înscrierea solicitanţilor se finalizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicaţia informatică, aceasta generând automat un cod unic de înregistrare a cererii de finanţare.

După primirea mesajului de confirmare conţinând codul unic de înregistrare, cuantumul primei de eficienţă energetică, completat în aplicaţia informatică, va fi scăzut din bugetul total alocat pentru sesiunea de înscriere.

Autoritatea publică pe pagina de internet lista solicitanţilor care s-au înscris în aplicaţia informatică. Aceştia au obligaţia de a transmite dosarul de finanţare, în termen de 15 zile de la publicare, la sediul AFM.

Cum obținem un audit energetic și un certificat de performanță energetică?

Dacă sunteți eligibil pentru acest proiect, vă încurajăm să ne contactați telefon sau pe mail pentru a fi preluat de unul dintre colegii nostri. Pași, în linii mari, ar fi urmatorii:

-studierea planurilor și a tuturor documentelor necesare

-întocmirea contractului de prestări servicii

-inspecția proprietății si stabilirea variantei pentru care doriți sa aplicați

-realizarea auditului energetic și a certificatului de performanță energetică.

Conţinutul dosarului de finanţare

Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a)cererea de finanţare, semnată în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid;

b)actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicaţie, în copie;

c)împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de o persoană împuternicită de către solicitant, în original; 

d)actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicaţie, în copie;

e)extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului-construcţie pe care se va implementa proiectul, în original sau în copie legalizată; în cazul în care sistemul de producere a energiei din surse regenerabile care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanţare, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/coproprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului-teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se va depune copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;

f)certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;

g)certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;

h)certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situaţia în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;

i)certificatul de performanţă energetică eliberat înainte de intervenţie, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislaţiei în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri atestat, nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicaţia informatică;

j)raportul de audit energetic al clădirii, elaborat în urma efectuării auditului energetic al clădirii înainte de intervenţie, în original sau în copie legalizată, întocmit conform legislaţiei în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri gradul I (C&I) atestat, nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicaţia informatică, care trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:

(i) indicatorii de eficienţă energetică menţionaţi la art. 5 alin. (2); pentru reducerea procentuală a consumului total de energie şi reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalent CO_2 se vor indica valorile estimate a fi realizate după implementarea proiectului;

(ii) aria utilă a spaţiului încălzit;

(iii) măsurile propuse pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii, formulate în concordanţă cu categoriile de cheltuieli eligibile conform art. 6.

Variantele de eficientizare energetică:

Indicatori de eficienţă energeticăPraguri de finanţare 

(lei)

40.00055.00070.000
Coeficientul maxim de transfer de căldură al pereţilor exteriori după termoizolare, U’(W/m^2K)/ Rezistenţa termică corectată R′ (m^2 K/W) pentru pereţii exteriori după termoizolare (valoare medie) U’ ≤ 0,56/R’ ≥ 1,8U’ ≤ 0,40/R’ ≥ 2,50U’ ≤ 0,35/R’ ≥ 2,85
Coeficientul maxim de transfer de căldură al acoperişului (planşeu peste ultimul nivel) după termoizolare, U’(W/m^2K)/Rezistenţa termică corectată R′ (m^2 K/W) pentru acoperiş (planşeu peste ultimul nivel) după termoizolare (valoare medie) U’ ≤ 0,20/R’ ≥ 5,00U’ ≤ 0,17/R’ ≥ 5,85U’≤0,14/R’ ≥ 7,14
Coeficientul maxim de transfer de căldură al ferestrelor/uşilor nou-montate, U’(W/m^2K)/Rezistenţa termică corectată R′ (m^2 K/W) pentru ferestre/uşi nou-montate după termoizolare (valoare medie) U’ ≤ 1,30/R’ ≥ 0,77U’ ≤ 1,10/R’ ≥ 0,9U’ ≤ 0,90/R’ ≥ 1,11
Reducerea procentuală a consumului total de energie finală, comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului [%]≥ 40%≥ 50%≥ 60%
Reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalent CO_2, comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului [%]≥ 40%≥ 50%≥ 60%
Sistem de ventilare mecanică cu recuperarea călduriiopţionalopţionalobligatoriu

Cheltuieli eligibile în cadrul programului:

(1) Sunt considerate eligibile achiziţia, montajul şi execuţia lucrărilor, precum şi cheltuielile incluse în acestea, pentru următoarele cheltuieli:

a)cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind: 

(i) înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv montarea de grile higroreglabile;

(ii) izolarea termică a elementelor de construcţie exterioare opace (pereţi exteriori, terase, învelitoarea şarpantei şi alte elemente similare);

(iii) izolarea termică a planşeului peste sol şi/sau peste ultimul nivel al clădirii;

b)cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire şi de preparare şi utilizare a apei calde de consum:

(i) cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepţia aparatelor de tip aer-aer (aparate de condiţionare a aerului);

(ii) panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice;

(iii) sisteme de microcogenerare pe gaz natural, pe biogaz, precum şi cele bazate pe gazificarea deşeurilor menajere (resturi alimentare, dejecţii animaliere şi umane etc.) şi nemenajere din locuinţele unifamiliale (resturi lemnoase, peleţi de natură lemnoasă, peleţi de natură agricolă);

(iv) sisteme de încălzire/răcire cu schimbare de fază;

(v) sisteme de producere a biogazului din deşeuri menajere organice generate de locuinţele unifamiliale;

(vi) izolarea termică a conductelor de distribuţie şi a unităţilor de acumulare;

(vii) dotarea cu dispozitive de reglare pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum;

(viii) dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalaţiei interioare (corpuri de încălzire, încălzire prin pardoseală, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură şi alte elemente similare din componenţa instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum);

(ix) programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de încălzire şi răcire;

c)cheltuielile pentru achiziţionarea şi montarea de sisteme centralizate de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, cu o eficienţă de minimum 75%, inclusiv programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de ventilare;

d)cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în:

(i) înlocuirea corpurilor şi/sau surselor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;

(ii) utilizarea senzorilor de mişcare/prezenţă, acolo unde aceştia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) şi dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat, inclusiv programatoare orare;

e)cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

f)cheltuieli aferente altor intervenţii ocazionate de implementarea măsurilor menţionate la lit. a)-e):

(i) creşterea etanşeităţii la aer a anvelopei clădirii şi la montarea tâmplăriei termoizolante;

(ii) asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;

(iii) repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

(iv) demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

(v) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

(vi) repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

g)cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat; Autoritatea finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 2.500 lei, inclusiv TVA.